Föredrag med Stefan Hertz: Konstruktivt ledarskap i klassrummet

 

FullSizeRender 3.jpg

Stefan Hertz

Stefan Hertz arbetar som SO-lärare, författare och föreläsare inom området skolutveckling och ledarskap. Syftet med dagens föredrag var att bland annat bidra till en ökad förståelse för vårt eget, individers och gruppers beteende, hur man skapar förutsättningar för ledarskap i en grupp, och anpassar sitt ledarskap till olika situationer och målgrupper. Anna-Klara Eklundh Berg och jag närvarade inom ramen för projektet Ledarskap i en digitaliserad skola. I vårt arbete utgår vi ifrån tanken att digitalt stöd kan bidra till undervisningens struktur och frigöra tid till det personliga mötet i klassrummet. Vi tog därmed del av Stefans föredrag med frågeställningen om, och i så fall hur, förutsättningarna för ledarskap i klassrummet kan förstärkas med hjälp av digitalt stöd.

Olika behov av stöd, olika ledarskap

Under sin presentation tog Stefan upp skillnaden mellan att vara chef och att vara en ledare. Ledarskap inte är kopplat till en formell position, utan är beroende av gruppens och individens mandat att leda. I en klass eller grupp finns alltid en medkultur och en motkultur. Medkulturen fungerar både med chefer och ledare, medan motkulturen bara fungerar med en ledare.

Stefan delar in elever i olika typer: elever som (1) kan och vill, (2) inte kan men vill, (3) kan men inte vill, och (4) varken kan eller vill.

med-och-motkulturer-bloggen

Kategori (1) och (2) kan räknas till medkulturen, medan (3) och (4) hör till motkulturen. Enligt Stefan behöver dessa olika elevgrupper olika typer av ledarskap:

  1. är i behov av coachande ledarskap, vilket kan göras med viss distans
  2. är i behov av tränande ledarskap, träningsmaterial och stöd
  3. är i behov av motiverande ledarskap och inspirerande material
  4. är i behov av styrande ledarskap, tydliga ramar och elevnära ledning

Min tanke är att eleverna rör sig mellan dessa kategorier beroende på situation och uppgift. Man måste därmed alltid vara lyhörd inför elevens behov och till exempel inte utelämna en elev till ett coachande ledarskap utan att förvissa sig om att eleven klarar det. 

Olika typer av digitalt stöd för elever i olika faser

Oavsett i vilken fas eleven befinner sig, kan digitalt stöd underlätta ledning av eleven när kunskap ska processas. Exempel på stöd riktat till respektive kategori elever kan vara i form av: (1) att låta eleverna få tillgång till stora mängder material i en strukturerad kursplattform, så att eleven till önskad del kan driva sin egen kunskapsutveckling; (2) stora mängder material för övning och repetition, självrättande test för att underlätta egenkontroll av baskunskaper, samt tätare kommunikation med läraren med hjälp av verktyg för effektiv formativ feedback; (3) tillgång till spännande extramaterial, automatiserad (och därmed direkt) feedback, samt synlig dokumentation av avklarade moment (portfolios, bockar, badger, etc); (4) lärarens ökade möjligheter till översikt, i kombination med effektiva feedbacksystem, gör att eleven har ytterligare incitament att producera och leverera, och läraren har lättare att ge stöd och lyfta framgångar. Detta är ett av syftena med lärandeanalytik och insamling av ”little data”: att kunna anpassa undervisningen efter den enskilde elevens behov.

Efter denna modell innefattar framgångsrik instructional design sätt att “bygga in” funktioner i en pedagogisk struktur som underlättar för alla ovan nämnda elevkategorier. Läraren får då också större möjlighet att fördela sin egen insats och närvaro (både i form av personliga möten och interaktion över nätet) och anpassa sitt ledarskap (coaching, träning, motivation eller styrning). Det är värt att återigen notera att lärarens närvaro och det personliga mötet alltid kommer att vara det primära, och det digitalt förmedlade ett komplement och stöd för detta. Digitalt stöd innebär inte heller att allt som eleverna gör sker digitalt, det kan naturligtvis lika ofta innebära hänvisningar och instruktioner till aktiviteter som utförs utan dator.

Canvas ID

 

Att skapa zoner, strukturer och arenor för lärande

Stefan rekommenderade även att (om möjligt) hantera dessa kategorier i olika zoner i klassrummet. Olika fysiska zoner i rummet, och olika material och stöd till eleverna utefter behov, ligger i linje med idén om en blandad lärmiljö (eng: blended learning, läs mer hur vi arbetar med den modellen här).

Stefan talar också om hur det ingår för en ledare i klassrummet att skapa en lärandearena och en struktur för undervisningen. Här ingår tydlighet i lektionsstart, lektionsslut, rutiner och system. Psykologen Charlotta Björklind talade i en tidigare intervju om vikten av att en ledare skapar en optimal setting för sin undervisning om man vill att lärande ska ske. Läs intervjun med Charlotta här. Man kan även dra paralleller till det som John Hattie benämner synlig undervisning, där digitala strukturer kan hjälpa till att kommunicera medel och mål. I en intervju med Torbjörn Hortlund, rektorsutbildningen Uppsala Universitet, diskuterade vi hur digitalt stöd kan skapa en gemensam förståelse mellan ledare och medlemmar i en grupp, i syfte att stärka ledarskapet. Du kan läsa hela intervjun här.

Utgå ifrån dina styrkor

Med en struktur kring undervisningen kan läraren ägna mer tid och kraft åt det som hen känner är viktigt för sin roll, vare sig det rör sig om att bygga relationer, analysera och hjälpa elever att förstå saker på djupet, eller att entusiasmera och skapa dynamik i klassrummet. I vissa fall kan det även hjälpa elever att fjärma sig relationsmässigt när instruktioner ges, då risken finns att eleven lägger stor del av sin energi på relationsskapande och -uppehållande, och därmed missar budskapet. 

Att vara proaktiv

Stefan belyser även vikten av att en ledare är proaktiv, genom att agera innan situationer har gått för långt. Man kan lära sig att vara proaktiv genom att identifiera olika beteendemönster som föregår händelser och tillstånd. Som exempel på hur man kan arbeta proaktivt tar Stefan upp Dylan Wiliams system med gröna/gula/röda signaler, där eleven kan signalera innan det blir riktigt problematiskt genom att visa gult. Den här typen av kommunikation och formativ feedback kan lätt förenklas med hjälp av digitala verktyg. Själv använder jag mig ofta av reflektionsrutor i samband med läsinstruktioner, uppgifter, videos, lektionsbeskrivningar, osv, i min digitala kursplattform. Ibland vill jag att alla fyller i reflektionsrutan i anknytning till en aktivitet, och ibland är det frivilligt. På så vis får jag in stora mängder information om exempelvis vilka elever som kämpar och vilka moment som vi måste arbeta mer med. Här kan jag också chatta enskilt med eleverna om jag vill.

Ett intressant föredrag

Stefans föredrag berörde även andra aspekter av ledarskap och gruppdynamik, så som roller i klassrummet, mönster i grupper (informella ledare, härskartekniker, etc) och att skapa relationskapital. Vi fick också ta reda på mer om oss själva utifrån Interpersonality Dynamics Invetory (IDI)-principen. Allt som allt gav Stefan en intressant och underhållande föreläsning med mycket igenkänning och många skratt. Vi fick också ytterligare underlag till vår studie om hur digitala stödsystem kan förändra, men framförallt förstärka, arbetssätt som bidrar till ett gott och effektivt ledarskap.

 

Stefan Hertz föredrag ägde rum i Stockholm 2 november 2016.

Länk till Stefan Hertz hemsida: http://www.stefanhertz.se/

Bildkällor: Foto av Hanna Forsberg, illustration fritt efter bild ur Stefan Hertz presentation, definition av instructional design http://www.instructionaldesign.org/.

Annonser

4 thoughts on “Föredrag med Stefan Hertz: Konstruktivt ledarskap i klassrummet

  1. Ping: Projekt Ledarskap i en digitaliserad skola: Halvtidsrapport – Hannas skolblogg

  2. Ping: Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS – Hannas skolblogg

  3. Ping: Ledarskapsprojektet är avslutat – det här kommer vi att skriva om – Hannas skolblogg

  4. Ping: Rapport: Ledarskap i en digitaliserad skola – Hannas skolblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s